N.K.G ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. วิศวกรโยธาภาคสนาม ( Civil Engineer )
2. วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ ( Electrical Engineer )
3. วิศวกรประมาณราคา (Estimation Engineer )
4. วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( Quantity Surveyor Engineer )
5. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน ( Quanlity Engineer )
6. หัวหน้างานไฟฟ้า (Electrical Supervisor )
7. หัวหน้างานโยธา ( Civil Supervisor )
8. หัวหน้าคนงาน ( Foreman )
9. ช่างสำรวจ ( Survey )
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ )
11. พนักงานเขียนแบบ (Draftman )
12. ธุรการโครงการ ( Administrator )
13. พนักงานจัดซื้อ (purchasing )

คุณสมบัติผู้สมัคร
- หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่บริษัทกำหนดได้
- ขยัน ทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี